Brno_Tuřany_MontagePovinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb. mají všechny orgány městské části Brno-Tuřany. Žádost o informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Žádost o informace lze podat:

  • osobně na úřaduměstské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno v úředních dnech a hodinách, t.j.   pondělí a středu od 08:00 do 17:00
  • telefonicky na čísle 545 128 211

není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

  • písemnou žádost můžete doručit:
    • elektronicky (e-mailem) na adresu epodatelna@turany.cz
    • poštou na adresu úřadu městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno
    • faxem na číslo 545 128 212

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.