Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Úplné znění duben 2011

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany (dále jen „Statut výborů“) upravuje postavení a činnost výborů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany (dále jen „výbory“) a práva a povinnosti členů výborů.
 2. Statut výborů je zpracován v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění (dále jen „zákon o obcích“).

Článek 2

Postavení výborů

 1. Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany (dále jen „Zastupitelstvo“), které :
 2. výbory zřizuje a zrušuje,
 3. řídí jejich činnost a ukládá jim úkoly,
 4. kontroluje jejich činnost,
 5. přezkoumává na základě podnětů jimi přijatá opatření,
 6. projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené mu výbory.
 7. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny Zastupitelstvu.
 8. Základní úkoly výborů spočívají zejména v tom, že:
 9. plní úkoly, kterými je pověřilo Zastupitelstvo,
 10. projednávají předložené materiály a vydávají k nim stanoviska pro jejich další projednávání v Zastupitelstvu,
 11. projednávají a řeší iniciativní návrhy svých členů.
 12. Výbory mají právo předkládat dle § 94 zákona o obcích návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání Zastupitelstva a předkládat Zastupitelstvu svá další stanoviska a náměty.

Článek 3

Povinně zřízené výbory, jejich poslání

 1. Zastupitelstvo na svém 1/VI. ustavujícím zasedání dne 15.11.2010 zřídilo (dle § 117 zákona o obcích) tyto výbory:
 2. Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany (dále jen „Finanční výbor“),
 3. Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany (dále jen „Kontrolní výbor“).
 4. Počet členů každého z těchto výborů činí 5 členů. Členy těchto výborů nemohou být starosta městské části Brno-Tuřany, místostarosta městské části Brno-Tuřany, tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce Úřadu městské části Brno-Tuřany (dále jen „Úřad“).
 5. Finanční výbor
 6. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Brno-Tuřany,
 7. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo.
 8. Kontrolní výbor
 9. kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Brno-Tuřany,
 10. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem na úseku samostatné působnosti,
 11. plní další kontrolní úkoly jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo.

Článek 4

Členové výborů

 1. Počet členů výboru je vždy lichý. Maximální počet členů výboru je 7.
  1. Předsedu, místopředsedu a další členy výboru volí a odvolává Zastupitelstvo.
  1. Předsedou a místopředsedou výboru je vždy člen Zastupitelstva. To neplatí, jde-li o předsedu a místopředsedu osadního výboru.
  1. Členové výboru mají právo podílet se aktivně na činnosti výboru, vznášet dotazy, náměty, připomínky k projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.
  1. Členové výboru jsou povinni se účastnit se jeho schůzí a plnit úkoly, kterými je výbor pověřil.
  1. Místopředseda zastupuje předsedu v případě:
 2. nemoci předsedy,
 3. nečinnosti předsedy po dobu nejméně dvou měsíců,
 4. funkce předsedy není obsazena.
  1. Členství ve výboru zaniká:
 5. skončením funkčního období Zastupitelstva,
 6. vzdáním se funkce člena,
 7. odvoláním z funkce člena,
 8. zrušením výboru,
 9. rozpuštěním Zastupitelstva,
 10. smrtí člena.
  1. Účinky zániku členství dle písm. b), c) a d) odstavce 7. tohoto článku nastávají na základě písemného oznámení doručeného v případě dle písm. b) Úřadu a v případech dle písm. c) a d) členovi výboru. Není-li v písemném oznámení uveden pozdější den, zaniká členství dnem doručení písemného oznámení.
  1. Členství předsedy a místopředsedy výboru zaniká také zánikem mandátu člena Zastupitelstva.

Článek 5

Schůze výboru

 1. Výbory se scházejí ke svým schůzím dle potřeby zejména za účelem stanovení kontrolních akcí.
  1. Schůze výboru jsou neveřejné. V případě potřeby mohou být na schůzi výboru přizváni odborníci.
  1. Schůze výboru svolává  a řídí předseda. Ten rovněž organizuje práci výboru a dbá na plnění výborem přijatých usnesení.
  1. Výbor jedná podle programu, který v úvodu jednání schválí. Program schůze výboru navrhuje předseda výboru. S ohledem na působnost výboru přitom vychází z materiálů předložených k projednání, z návrhů členů výboru a zejména z úkolů uložených nebo doporučených Zastupitelstvem.
  1. Do programu schůze se pravidelně zařazují body:
 2. zápisy z provedených kontrol,
 3. určení kontrolních akcí, které budou provedeny do příští schůze výboru.
  1. Přípravu podkladů pro jednání výboru organizuje předseda výboru. V případě potřeby může výbor požádat zaměstnance Úřadu o odborné stanovisko nebo o zprávu o plnění úkolů ve věcech spadajících do působnosti výboru. Doplnění nebo upřesnění těchto stanovisek a zpráv může požadovat předseda výboru.

Článek 6

Usnesení výborů

 1. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
 2. Obsahem usnesení výboru jsou zpravidla:
 3. stanoviska  a návrhy výboru pro Zastupitelstvo,
 4. stanovení kontrolních akcí z vlastní iniciativy výboru
 5. pověření člena výboru k provedení kontroly
 6. jiné úkoly členům výboru,
 7. požadavky na příslušné zaměstnance Úřadu ve smyslu článku 5 bod 6. Statutu výborů.

Článek 7

Zápis ze schůze výboru

 1. Předseda výboru nebo člen výboru, kterého k tomu výbor pověřil, vyhotoví zápis ze schůze výboru a zabezpečí do sedmi dnů ode dne konání schůze výboru doručení zápisu všem členům výboru a prostřednictvím Úřadu také Zastupitelstvu.
 2. V zápisu se zejména uvádí:
 3. den a místo schůze
 4. hodina zahájení a ukončení schůze
 5. jména přítomných členů výboru
 6. program schůze
 7. přijatá usnesení včetně hlasování k jednotlivým usnesením v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování.
 8. Zápis ze schůze výboru podepisuje předseda výboru.

Článek 8

Pravidla pro výkon kontrolní činnosti

 1. Výbor provádí kontrolu z vlastní iniciativy nebo z pověření Zastupitelstva. Kontrolní akce prováděné z vlastní iniciativy určí výbor svým usnesením.
 2. Výbor určí svým usnesením člena výboru, který kontrolu provede. Tento člen se dohodne s příslušným zaměstnancem na  termínu kontroly.
 3. Kontrola se provádí nahlédnutím do příslušných spisů v místě, kde jsou tyto spisy uloženy, za přítomnosti příslušného zaměstnance.
 4. O provedené kontrole pořídí člen výboru zápis, který obsahuje záznam o tom, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
 5. Výbor připojí k zápisu o provedené kontrole vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala, a předloží jej nejbližšímu zasedání Zastupitelstva doručením jednoho vyhotovení zápisu Úřadu nejméně 8 dní před zasedáním Zastupitelstva.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 1. Změny a doplňky, popř. vydání nového Statutu výborů podléhají schválení Zastupitelstvem.
 2. Tento Statut výborů ruší Statut výborů, který byl schválen 14/III zasedáním Zastupitelstva dne 1.3.2001.
 3. Tento Statut výborů byl schválen na 10/V zasedání Zastupitelstva dne 28.2.2008  a nabývá účinnosti  dnem 28.2.2008.
 4. Změna Statutu výborů byla schválena na 4/VI. zasedání Zastupitelstva dne 28.4.2011 s účinností od 28.4.2011.

Bc. Aleš Jakubec

starosta městské části Brno-Tuřany