Revitalizace Lesíčku v Brněnských Ivanovicích

Podstatou revitalizace je citlivá obnova zarostlého Lesíčku, podpora sukcesního vývoje z monokulturní stejnověké akátiny ve fázi rozkladu na smíšený porost domácích druhů. V daném případě bude preferováno ponechání dřevin sesazením (pokud to stav a umístění dřevin dovolí), čímž bude zachován a podpořen biologický potenciál dřevin. Území již bylo zhodnoceno znaleckým dendrologickým posudkem. Výběr dřevin vhodných k sesazení či kácení bude probíhat na základě konzultace znalce v oboru dendrologie a arboristy.

Jedná se o dlouhodobý proces přeměny území, kdy akáty budou stále tvořit kostru porostu, ale zároveň dojde k posílení druhové diverzity Lesíčku. Není důvod přistoupit k náhradní výsadbě, jelikož v daném případě proběhne žádoucí přirozená obnova. Naopak je třeba podpořit přirozený ekosystém a dopěstovat stávající dřeviny v podrostu (javor mléč, jasan ztepilý, dub letní, habr obecný, brslen evropský, líska obecná atd.).

Do území budou vloženy dobrodružné a herní prvky. Dojde k vytvoření přírodního herního hřiště ve stínu vzrostlých stromů, díky kterému budou moci děti lépe prozkoumávat divočinu Lesíčku a jeho tajemná zákoutí. Především v letním období všichni ocení stinné zázemí Lesíčku.

Lesíčkem bude citlivou formou vedena dobrodružná stezka, která bude přímo napojená na navržené přírodně laděné dětské hřiště se zatravněnou dopadovou plochou. Tato stezka je zaměřena na zdolávání menších i větších přírodních překážek, skákání přes kameny, balancování na kládě stromu, vyzkoušení si bosonohé chůze po různorodých površích atd. Součástí stezky budou i naučné tabule. Hlavním použitým materiálem na stezku a naučné tabule budou kmeny a větve kácených akátů.

Jakmile bude dokončena dobrodružná stezka, dětské hřiště a s tím související úpravy včetně modelace hrany svahu, bude následovat otevření průchodu z ulice Kudrnova. Tímto krokem se území stane lépe dosažitelné dalším občanům.  

Je třeba zdůraznit, že charakter Lesíčku bude co nejvíce zachován. To znamená, že necháme pracovat přirozenou sukcesi v biotopu, která bude podpořena. Staré stromy budou v rámci bezpečnosti zachovány na dožití, mrtvé dřevo bude také ponecháno v Lesíčku, obé slouží mimo jiné jako domov pro zdejší pestrou faunu.

Práce budou započaty v lednu 2022.

Kompletní projekt naleznete níže:

Návrh revitalizace lokality Lesíček prezentovaný na veřejné besedě 2019 (9MB).

Projekt sadových úprav a herního hřiště – Lesíček 2020 (9MB).