VOLBY 2023

Informace k volbám prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky se bude konat:

  • v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 – 22.00 hodin
  • v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 – 14.00 hodin

případné druhé kolo:

  • v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 – 22.00 hodin
  • v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 – 14.00 hodin

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany

Okrsek  č. 24001, volební místnost: ZŠ Měšťanská 21 – třída v přízemí

Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová;  Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní;  Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá;  U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce,

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 15E, 31E, 65E, 77E, 125, 129E, 149E, 169E, 215E, 268E, 289E, 358E, 376E, 379E

Okrsek  č.  24002,  volební místnost: ZŠ Požární 1

Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená;  Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách;  V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná

Okrsek  č. 24003,  volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;  Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;  Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; U Radaru, Východní;

Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E

Okrsek  č.  24004,  volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce;  Haraštova; Holásecká; Karkulínova;  Malínská;   Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;  Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44;

Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E,154E, 167E

Okrsek  č. 24005,  volební místnost: MŠ Zapletalova 67

Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

Právo volit prezidenta republiky má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.

Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2023 z důvodu onemocnění COVID-19: zde

Voličský průkaz

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz volič žádá obecní úřad v místě svého trvalého pobytu. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost o vydání voličského průkazu obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Žádost o voličský průkaz lze podat

  • v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin), na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
  • osobně lze žádost podat do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin) – volič se v úřední dny dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad mu vydá voličský průkaz.

Úřad může vydat voličský průkaz voliči nejdříve 29. prosince 2022. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve “svém” volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Žádost o vydání voličského průkazu prezident

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (Eva Rosenbergová, tel. 545 128 242, e-mail rosenbergova@turany.cz ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům v modré doručovací obálce formátu A5 nejpozději dne 10. ledna 2023.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby nebudou doručovány a voliči je obdrží ve dnech voleb přímo ve volební místnosti.

Podrobné informace k volbám jsou zveřejněny na www.mvcr.cz.