Poskytnutí informací z oblasti sociálních věcí 28. 11. 2011

Poskytnutí informací z oblasti sociálních věcí

ČJ.: MČBT/6324/11 ZE DNE: 28.11.2011

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE: 28.11.2011

NAŠE ČJ.: MČBT/6324/11

SPIS. ZN.: MČBT/6324/11

 

VYŘIZUJE: Věra Suchá

TEL.: 545128234

FAX: 545128212

E-MAIL: sucha@turany.cz

 

DATUM: 7.12.2011

 

 

 

 

Poskytnutí informací z oblasti sociálních věcí

 

 

 

Vážený pane,

 

v odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů z oblasti sociálních věcí Vám sdělujeme:

 

Částka existenčního minima ve výši 2.020,- Kč je stanovena jako minimální hranice příjmů osob, která je nezbytná k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy tj. zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění (doplatek na bydlení) a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění (příspěvek na bydlení).

 

Osoba, která má záznam v rejstříku trestů, se může ucházet o práci stejným způsobem jako ostatní; tj. například využitím služeb agentur práce, inzerce, nabídek výdělečné činnosti prostřednictvím internetu, korespondencí se zaměstnavateli, využitím zprostředkování a poradenství úřadu práce, rekvalifikací. Je třeba obrátit se na pracovníky úřadu práce, agentur práce a zaměstnavatele.

 

Podmínky zahlazení odsouzení jsou upraveny zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, takto:

Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně

– patnácti let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu,

– deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pět let,

– pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok,

– tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok nebo k trestu vyhoštění,

– jednoho roku, jde-li o odsouzení k trestu domácího vězení, k trestu propadnutí majetku, k trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, k trestu zákazu pobytu, k trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo k peněžitému trestu za úmyslný trestný čin.

Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčení jeho výkonu svým velmi dobrým chováním, že se napravil, může soud s přihlédnutím k zájmům chráněným trestním zákonem zahladit odsouzení na žádost odsouzeného nebo toho, kdo je oprávněn nabídnout záruku za dovršení nápravy odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené v předchozím odstavci.

Rozhodnutí soudu o žádosti o zahlazení odsouzení je třeba oznámit žadateli. Podle § 137 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, se tak děje buď vyhlášením usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo doručením opisu usnesení. Lhůta pro vydání či doručení tohoto rozhodnutí není stanovena.

 

Na závěr Vám sdělujeme, že městská část Brno-Tuřany má v současné době všechna pracovní místa obsazena.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Pokorná
vedoucí Odboru všeobecného

ÚMČ Brno-Tuřany