Poskytnutí informací ke správním řízením ve věcech ochrany pokojného stavu 26. 1. 2011

Poskytnutí informací ke správním řízením ve věcech ochrany pokojného stavu

ČJ.:MČBT/0362/11 ZE DNE:

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:MČBT/0362/11

SPIS. ZN.: MČBT/0362/11

 

VYŘIZUJE: Mgr. Renata Pokorná

TEL.: 545128232

FAX: 545128212

E-MAIL: pokorna@turany.cz

 

DATUM: 26.1.2011

 

 

 

Poskytnutí informací ke správním řízením ve věcech ochrany pokojného stavu

 

 

Vážená paní magistro,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkajících se správních řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku Vám sdělujeme:

V roce 2010 řešil Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany jako věcně a místně příslušný správní orgán 2 žádosti o poskytnutí ochrany pokojného stavu. Jednalo se o tyto věci:

– návrh na obnovení provozu čerpací stanice – žádosti bylo vyhověno ve lhůtě 68 dnů

– žádost o ochranu proti zřejmému zásahu do pokojného stavu klidného bydlení způsobenému chovem zvířectva – žádost byla zamítnuta ve lhůtě 43 dnů.

V ani jedné z těchto věcí nebylo podáno odvolání.

Oprávněnou úřední osobou pro správní řízení ve věcech ochrany pokojného stavu je u zdejšího Úřadu Mgr. Renata Pokorná, vedoucí Odboru všeobecného. Tato úřední osoba má právní vzdělání.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Pokorná
vedoucí Odboru všeobecného

ÚMČ Brno-Tuřany