Poskytnuté informace č. T/3/2009

Stavební povolení, územní rozhodnutí, spojené stavební a územní rozhodnutí vydaná Odborem stavebním a technickým ÚMČ Brno-Tuřany v období od 1. 2. 2009 až 28.2.2009

č.j.: STU/997/2008/Kl ze dne: 18.2.2009

Odpověď ze dne 6.3.2009, vyřizuje Ing. Jitka Gallová

 

Spis.zn.:

č.j.:

STU/997/2008/Kl

 

V Brně dne : 18.2.2009

 

 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. T/3/2009

 

Výroková část:

Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany, odbor stavební a technický, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen “rozhodnutí o umístění stavby”), kterou dne podal

Martin Slezák, Brno

(dále jen “žadatel”), a na základě tohoto posouzení:

•I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

rodinného domu, včetně přípojek vodovodu, kanalizace, plynu, NN slaboproudu a vjezdu do garáže

(dále jen “stavba”) na pozemcích parc. č. 1686/2, 1700 v katastrálním území Tuřany, při ulici Moravská.

 

Druh a účel umisťované stavby, umístění stavby na pozemku:

Novostavba rodinného domu s 1 bytovou jednotkou a garáží, půdorysných rozměrů 10,7 x 10,1m, je situována v přední polovině pozemku. Zastřešení bude provedenou sedlovou střechou s vikýřem do dvorního průčelí, nad garáží je pouze sedlová střecha se střešním oknem. Výška hřebene střechy cca 7,9m v prostoru nad obytnou částí, výška hřebene střechy nad garáží cca 6,4m, výška okapu 3,5m nad terénem. Stavební čára koresponduje se stavební čárou v ulici Moravská. Objekt RD je umístěn na hranici s pozemkem p.č. 1685 k.ú. Tuřany , stavba bude napojena jako řadová ke stávajícímu RD Moravská 2 ; odstupová vzdálenost od hranice pozemku parc.č. 1683 je 4,3m – v protilehlých stěnách nově plánovaného objektu a stávajícího objektu RD Moravská 6 nejsou okna z obytných místností.

Dispoziční řešení stavby:

– 1.NP- přízemí: – hlavní vstup se zádveřím, garáž, WC, chodba se schodištěm, kuchyně, obývací pokoj

– 2.NP- podkroví: 3 pokoje, šatna, koupelna, WC, hala se schodištěm

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou napojenou na veřejný vodovodní řad v ul. Moravská.

 

Napojení objektu na rozvod el. energie bude zajištěno připojením ze stávající smyčkovací skříně, umístěné na sousedním domě Moravská č.2 kabelem AYKY-J-J 4×16, uloženým v chráničce v zemi.

Zdrojem tepla pro vytápění bude kotel na plynná paliva o výkonu 25kW.

Plynovodní přípojka NTL PE DN 40 bude napojená na plynovodní řad v ulici Moravská.

Přípojka splaškové kanalizace z kameninových trub DN 150 bude napojena na kanalizační řad v ulici Moravská.

Na dešťovou kanalizaci nebude RD napojen, dešťové vody budou svedeny do záchytné jímky a voda bude využívána pro zálivku zahrady.

Odstavení vozidla bude zajištěno 1 parkovacím místem v garáži.