Formuláře ke stažení:

Žádost o povolení tomboly

Základní informace k životní situaci

Za tombolu je považována akce (slosování) umožňující hmotnou výhru, o které rozhoduje náhoda. V tombole mohou být slosovány losy v papírové formě, které jsou očíslovány, opatřeny razítkem provozující organizace (podléhá odsouhlasení povolujícího orgánu). Užití státních symbolů je na losech zakázáno.

ÚMČ Brno-Tuřany může povolit pouze tombolu s herní jistinou do 50 000,- Kč, kdy úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a větší než 50% herní jistiny. Vyplácené odměny fyzickým osobám za prodej losů nesmí přesáhnout 10% z ceny losu jimi prodaných. Slosování tomboly musí být veřejné a v případě herní jistiny od 20 000,- Kč do 50 000,- Kč je nutná účast orgánu státního dozoru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatelem tomboly může být právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je bez zahraniční majetkové účasti.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost podává žadatel písemně a v dostatečném předstihu před konáním tomboly.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručením žádosti s příslušnými přílohami úřadu ÚMČ Brno-Tuřany

Na které instituci životní situaci řešit

V případě tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč na území MČ Brno-Tuřany se žádost podává na Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany. V případě tombol s herní jistinou nad 50 000,- Kč se žádost podává na MF ČR v Praze.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o povolení tomboly je nezbytné přiložit:

Herní plán tomboly (§ 42 zákona o loteriích) – podrobně určuje podmínky hry, stanoví pravděpodobnost výhry, podmínky dozoru, způsob kontroly, výši vkladu (cenu losu), výši herní jistiny, počet výher a jejich jednotlivou a úhrnnou cenu, způsob provedení slosování, způsob zveřejnění výher.

Doklad o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce) osob, které mají u žadatele o povolení tomboly postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy ( §4a odst. 1 a 3 zákona o loteriích).

Doklad o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce) loterního zástupce (§11 odst. 1 zákona o loteriích).

Seznam výher s uvedením jejich cen

Vzor losu (losy musí být očíslovány, označeny datem losování a opatřeny razítkem provozující organizace)

Postup po ukončení tomboly

Loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher

(§ 13 zákona o loteriích):

Protokol o průběhu slosování tomboly (11 odst. 6 zákona o loteriích), který obsahuje zejména technické údaje o technickém způsobu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

Vyúčtování tomboly:

Počet vydaných losů a jejich hodnota, počet prodaných losů a jejich hodnota, počet výher a jejich hodnota, počet nevyzvednutých výher a jejich hodnota (výhry nevyzvednuté ve stanovené lhůtě se zahrnují do příjmu tomboly), správní poplatek za povolení tomboly, výtěžek tomboly.

Provozovatel je povinen předložit vyúčtování orgánu státního dozoru a v opise orgánu, který loterii nebo tombolu povolil. Po skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla tombola pořádána, podat specializovanému finančnímu úřadu hlášení k odvodu z loterií a jiných podobných her.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení tomboly

Formulář je k dispozici také na ÚMČ Brno-Tuřany.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání povolení k provozování tomboly činí 500,- Kč a správní poplatek za změnu povolení k provozování tomboly činí 300,- Kč a je splatný před vydáním povolení.

Poplatek lze hradit hotově na pokladně úřadu nebo bankovním převodem na účet Úřadu městské části města Brna, Brno-Tuřany č. ú. 19-16622621/0100, nebo složenkou. Žadatel musí použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je povolení vydáno bez zbytečných průtahů, jinak se lhůty řídí zákonem č. 500/204 Sb., správním řádem v platném znění a zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Elektronická služba, kterou lze využít 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 202//1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění

Jaké jsou související předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zákon č. 634//2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna prostřednictvím Úřadu městské části města Brna, Brno-Tuřany.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pořadatel plesu nebo jiné kulturní akce, na které bude probíhat tombola má za povinnost oznámit konání plesu. V případě, že tombola bude provozována bez povolení, nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v zákoně o loteriích, herním plánem nebo s podmínkami, které byly v povolení uloženy, může být uložena pokuta až do výše 150 000,- Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 15.2.2016

Popis byl naposledy aktualizován: 15.2.2016

Datum konce platnosti popisu: Nestanoveno