Informace 1. 3. 2010

Informace ke kanalizaci ve Dvorskách

Sp. zn. STU/0483/2010/Gal, č.j. MČBT/0632/2010

V Brně dne : 1. 3. 2010

 

Informace

 

Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany, odbor stavební a technický, obdržel dne 5.2.2010 vaše podání, jehož obsahem je žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. .

K jednotlivým bodům:

Ad 1 – Zdejší úřad vypsal ke zjištění situace na místě kontrolní prohlídku, na kterou pozval vás a zástupce správce komunikace, BVaK a Magistrátu města Brna – odboru technických sítí. Kontrolní prohlídka se konala dne 26. 2. 2010 v 10:00 hodin, na kontrolní prohlídku se nedostavil žádný z pozvaných. Stavební úřad proto svolává k projednání uvedené problematiky nové jednání v náhradním termínu. O způsobu řešení situace vás budeme informovat.

Ad 2) V archivu úřadu se dokumenty o monitoringu z roku 2002 nenacházejí. Brněnským standardům musí odpovídat kanalizace, které se předává do správy Brněnských vodáren a kanalizací a.s. Kanalizace ve Dvorskách není ve správě BVaK. Dle vyjádření OTS MMB je „tato kanalizace součástí tzv.nepředané infrastruktury města Brna a bude postupně uvedena do náležitého stavu, poté převedena do majetku města a předána k provozování příslušnému správci”. Vypořádávání nepředané infrastruktury města Brna je v kompetenci OTS MMB.

Ad 3) Informaci OTS MMB z roku 2006 vzal zdejší úřad na vědomí. Situaci s likvidací dešťových a splaškových vod lze řešit efektivně pouze vybudováním nové kanalizační sítě. Městská část nechala zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu nové splaškové a dešťové kanalizace v části Dvorska. Zpracování dokumentace bylo dokončeno v roce 2009 a v současné době je vedeno územní řízení o umístění stavby a probíhají majetkoprávní jednání.

Ad 4 ) Ing. Arch. Medková na zdejším úřadě nepracuje od roku 2007 a písemná návaznost na kontrolní prohlídku v březnu 2007 ve spisovém materiálu není. Chybí i protokol z kontrolní prohlídky. Zdejší úřad se snaží řešit problematiku špatného stavu kanalizace podél vašeho domu s příslušnými orgány a organizacemi města, viz. bod 1.

Ad. 5) Městská část vlastníkem kanalizace není.

 

Dále jste ve svém podání žádal o zaslání kopie:

  • 1. souhlasu se změnou vužívání stavby STU/1688/2007-Sk-01
  • 2. výsledku kontrolní prohlídky ze dne 15. 3. 2007
  • 3. výsledku monitoringu provedeného Ing. Šmikmátorem

 

Souhlas se změnou v užívání stavby STU/1688/2007-Sk-01 vám v příloze zasíláme, protokol z prohlídky v roce 2007 se v archivu stavebního úřadu nenachází, nemůžeme vám jej proto zaslat. Rovněž vámi požadovaný znalecký posudek či monitoring Ing. Šmikmátora nemáme k dispozici, požádali jsme o zaslání jeho kopie přímo zpracovatele posudku a po jeho obdržení vám poskytneme jeho kopii.

 

Ing. Jitka Gallová

vedoucí Odboru stavebního a technického

ÚMČ Brno-Tuřany