Zapojení do systému v oblasti třídění odpadu

Zapojení do systému v oblasti třídění odpadu

Od 1. října 2014 se mohou právnické osoby a fyzické osoby podnikající zapojit do systému města Brna v oblasti tříděného odpadu

Barevné kontejnery na tříděný odpad byly ve statutárním městě Brně až dosud určeny jen pro občany. Právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikající (FO) jsou povinni zajistit separaci odpadů ze své podnikatelské činnosti sami. Povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.)

Statutární město Brno od 1. října 2014 nabízí PO a  FO možnost zapojení do systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem Brnem v oblasti využitelných složek komunálního odpadu (dále jen „Systém“). Zapojené subjekty budou moci odkládat papír, sklo, plasty a nápojové kartony do nádob umístěných na území statutárního města Brna (veřejná prostranství a sběrná střediska odpadů).

Se zájemci o zapojení do Systému uzavře OŽP MMB smlouvu na pracovišti Kounicova 67. Tato služba je zpoplatněna dle schváleného ceníku a sjednávána vždy na dobu 1 kalendářního roku. Minimální výše sjednané ceny je 1.500 Kč/rok bez DPH, maximální výše sjednané ceny je 6.000 Kč/rok bez DPH. Cena bude vypočítána ze skutečného množství vyprodukovaných odpadů žadatele za předešlý rok a je splatná na místě v hotovosti.

 

Proč se zapojit do Systému?

          po uzavření smlouvy se statutárním městem Brnem a zaplacení roční platby budou moci zapojené subjekty pro svou činnost využívat kontejnery na papír, plasty a sklo, které jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích anebo tyto vytříděné komodity budou moci odevzdat na sběrném středisku odpadů

          nebude nutné zajišťovat v provozovně umístění samostatných nádob na tříděný odpad

          odpadá zákonná povinnost vedení průběžné evidence odpadů, se kterými je subjekt zapojen do Systému

          omezí se administrativní zátěž (vedení evidence, smluv apod.)

          předejití důvodu k udělení pokuty až do výše 1 milionu za neplnění povinností dle zákona o odpadech (např. vedení průběžné evidence, netřídění odpadů, využívání Systému statutárního města Brna bez uzavření smlouvy) kontrolním orgánem

Jak tedy vše probíhá?

  • Ø  zájemce o zapojení do Systému přijde na OŽP MMB – oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67
  • Ø  v kanceláři č. 511 vyplní žádost o zapojení do Systému
  • Ø  také může přijít již s žádostí vyplněnou, protože ZDE je žádost ke stažení
  • Ø  žadateli po kontrole vyplněných údajů bude předán doklad k zaplacení
  • Ø  platbu provede žadatel hotovostně v pokladně v přízemí téže budovy
  • Ø  po předložení potvrzení o platbě v kanceláři č. 511 bude žadateli předána k podpisu smlouva o zapojení do Systému
  • Ø  po podpisu žadatel obdrží zalaminovanou kartičku zapojeného subjektu
  • Ø  tímto okamžikem se z žadatele o zapojení do Systému stává zapojený subjekt a jako takový může využívat nádoby na tříděný odpad, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích a sběrných střediscích odpadů

 

Během jedné návštěvy úřadu si pohodlně zajistíte méně starostí s odpadovým hospodářstvím.

Další informace získáte na telefonním čísle: 542 174 550 – Mgr. Ivana Fialová nebo

e-mail: fialova.ivana@brno.cz