Volba prezidenta České republiky 2018 – 2. kolo

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční  v pátek 26.1.2018 od 14.00 – 22.00 hodin a v sobotu 27.1.2018 od 8.00 – 14.00 hodin.

Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasovací lístky budou vydány voličům ve volební místnosti.


Voličský průkaz

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu , popřípadě zvláštním seznamu  je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu  ode dne vyhlášení voleb.

 

O voličský průkaz lze požádat těmito způsoby:

  • žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
  • žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
  • žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Písemné žádosti musí být příslušnému obecnímu úřadu doručeny nejpozději do 19. ledna 2018.

 

  • osobně – v tomto případě není vyžadována písemná žádost. Volič s trvalým pobytem v MČ Brno-Tuřany může požádat ÚMČ Brno-Tuřany (v úřední dny PO, ST; pí. Rosenbergová tel. 545 128 242) o vydání voličského průkazu nejpozději do 24. ledna do 16.00 hod.

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany

Okrsek č. 24001,  volební místnost : ZŠ Měšťanská 21

Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní;  Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá;  U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce,

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 251E, 289E, 376E, 379E

 

Okrsek č.  24002,  volební místnost : ZŠ Požární 1

Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Písníky; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená; Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách;  V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná

 

Okrsek č. 24003,  volební místnost : ÚMČ Tuřanské nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková; Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;  Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; Východní;

Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E,8040E

 

Okrsek č.  24004,  volební místnost : ÚMČ Tuřanské nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce; Haraštova; Holásecká; Karkulínova;  Malínská;   Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;  Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44;

Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E,154E, 167E

 

Okrsek č. 24005,  volební místnost : MŠ Zapletalova 67

Vlčkova; Výsluní; Zapletalova


Informace na webových stránkách Ministerstva:

 

http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx