Volby do zastupitelstev obcí 2018

INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY

Kandidátní listiny volebních stran pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, se podávají registračnímu úřadu, kterým je Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany, Odbor ekonomický a hospodářský, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.

Pracovníci registračního úřadu oprávnění k převzetí kandidátních listin:

Eva Rosenbergová, referent Odboru ekonomického a hospodářského, tel. 545 128 242

rosenbergova@turany.cz

Mgr. Markéta Vlachová, referent Odboru sociálního, tel. 545 128 235

vlachova@turany.cz

Termíny pro volební strany:

nejpozději 31. července 2018 do 16:00 hod. podání kandidátních listin registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona). Povinnou přílohou kandidátních listin je prohlášení kandidáta. Nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů přiloží petici voličů.

od 31. července do 6. srpna do 16:00 hod. možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listinu nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona).

nejpozději 13. srpna do 16:00 hod. odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona).

nejpozději 5. září do 16:00 hod. delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona).

Termíny registračního úřadu:

od 31. července do 6. srpna přezkoumání kandidátních listin (§23 odst. 1 zákona).

nejpozději 8. srpna výzva volebním stranám k odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1) pokud úkol přichází v úvahu.

nejpozději 18. srpna rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, příp. o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 2 a 3 zákona).

nejpozději 18. srpna informuje starostu obce o registraci kandidátních listin (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona, § 13 odst. 1 písm. c) zákona).

nejpozději 21. srpna poskytne starosta informaci volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce úřadu (§ 15 odst. 1 písm. g) zákona).

 

 

Podrobné informace: zde

 

 

Ke stažení:

vzor petice

počet a sídlo VO 2018

4085-VZOR__prohlaseni_kandidata

4084-VZOR__kandidatni_listina

4083-Rozhodnuti_prezidenta_republiky_002

 

Delegování člena do volební komise


 

 

INFORMACE PRO VOLIČE V MČ BRNO-TUŘANY

 

 5.a 6. října 2018 se uskuteční volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

 

  • pátek  5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
  • sobota  6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.

 

 Volební okrsky a volební místnosti MČ Brno-Tuřany:

Okrsek č. 24001, volební místnost ZŠ Měšťanská 21 – jídelna

Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová;  Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní;  Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá;  U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce,

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 251E, 289E, 376E, 379E

 

Okrsek č. 24002, volební místnost ZŠ Požární 1

Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená;  Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách;  V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná

 

Okrsek č. 24003, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;  Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;  Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; Východní;

Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E

 

Okrsek č. 24004, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce;  Haraštova; Holásecká; Karkulínova;  Malínská;   Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;  Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44;

Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E,154E, 167E

 

Okrsek č. 24005, volební místnost MŠ Zapletalova 67

Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

 

 

 

Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz.

Volič může hlasovat pouze ve volebním okrsku příslušném podle místa jeho trvalého pobytu.

 

Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany budou doručeny voličům společně v jedné obálce nejpozději do 2. října 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat ÚMČ Brno-Tuřany (tel. 545 128 242;) anebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi, o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (tel. 545 128 242;) nebo v den voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

Státní občan státu Evropské unie, který má v městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt a nejpozději druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, může hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, pokud požádá ÚMČ Brno-Tuřany o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Požádat je nutno nejpozději 3. října 2018 do 16. 00 hod.

 

Každý volič si může v úřední dny (PO, ST 8.00 – 17.00 hod.) nebo po předchozí telefonické domluvě i mimo úřední dny (tel. 545 128 242 pí. Rosenbergová) ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav. Volební seznamy se uzavírají 3. října 2018 v 16.00 hod.

 

Podrobné informace k volbám do zastupitelstev obcí jsou zveřejněny zde

 

 

Ke stažení:

 

Volební právo občanů jiných členských států EU